I. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy działalności prowadzonej przez JELLINEK Ryszard Jellinek, ul. Jaktorowska 8/36, 01-202, NIP 5251338561, REGON 140739060, (zwaną dalej „JELLINEK Agencja Interaktywna”), polegającej na sprzedaży towarów poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem trzyfilarybiznesu.pl (zwany dalej jako: „Sklep”).

 2. Aktualny Regulamin jest w każdej chwili dostępny na stronie Sklepu.

 3. Niniejszy Regulamin obejmuje ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez JELLINEK Agencja Interaktywna za pośrednictwem Sklepu. JELLINEK Agencja Interaktywna nie akceptuje jakichkolwiek innych warunków sprzedaży poza przedstawionymi w Regulaminie, chyba że wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Przedmiotowe warunki sprzedaży stosuje się do wszystkich umów, transakcji, innych relacji biznesowych, zawieranych za pośrednictwem Sklepu.   

 4. Propozycje nabycia towarów w Sklepie (która nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, lecz jedynie propozycje zawarcia umowy obejmującej poszczególne towary), adresowane są do przedsiębiorców, w tym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które – na mocy odpowiednich ustaw – mogą, jako przedsiębiorcy, we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz do osób fizycznych posiadających pełna zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”). Postanowienia niniejszego Regulaminu wynikające z przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z dnia 30.03.2017) mają zastosowanie wyłącznie do tych Klientów, którzy składając zamówienia i zawierając z JELLINEK Agencja Interaktywna umowy mają status konsumentów.

 5. Regulamin jest każdorazowo akceptowany przez Klienta poprzez dokonanie odpowiednich potwierdzeń w czasie składania danego zamówienia. Potwierdzenia te oznaczają, iż Klient zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego zastosowanie.

 6. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT od towarów i usług w wysokości 5%. Ceny towaru nie zawierają kosztów przesyłki towaru do Klienta, które to koszty są podawane Klientom odrębnie przed złożeniem zamówienia.


II. [Klienci i rejestracja Klientów w Sklepie]

 1. Użytkownicy Sklepu dokonują transakcji w ramach sklepu bez konieczności wcześniejszej rejestracji.


III. [Zakupy, Zawarcie Umowy, dokonanie rezerwacji Towaru]

 1. Przy zawieraniu umów przez Klientów, drugą stroną umowy (sprzedawcą) jest zawsze i wyłącznie JELLINEK Agencja Interaktywna.

 2. Klient może przystąpić do składania zamówienia po kliknięciu przycisku „Kup teraz” na stronie internetowej trzyfilarybiznesu.pl.

 3. Klient dokonuje wyboru ilości sztuk towaru, uzupełnia dane w rubrykach opisanych jako „dane klienta” i „adres dostawy” oraz wybiera jedną z proponowanych przez sprzedającego form dostawy.

 4. W celu otrzymania faktury Klient powinien zaznaczyć pole z oznaczeniem „Potrzebuję faktury VAT” oraz uzupełnić dane w rubrykach opisanych jako „dane do faktury”.

 5. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem sklepu Klient musi zaakceptować aktualną wersję Regulaminu. Akceptacja regulaminu następuję przez oznaczenie pola „Akceptuję treść regulaminu”.

 6. Klient przed złożeniem zamówienia informowany jest o ograniczeniach dotyczących dostarczania towaru z uwzględnieniem ceny za poszczególne formy dostawy, akceptowanych przez sprzedawcę sposobach płatności oraz całkowitej cenie zamówienia.

 7. Akceptacja podanych w zamówieniu informacji następuje przez kliknięcie przycisku z napisem „Potwierdzam”.

 8. Przed złożeniem zamówienia Klientowi przedstawiana jest informacja o wybranej przez niego ilości towaru, sposobie dostawy, adresie pod który zostanie wysłany towar a także o sposobie zapłaty za zamówienie. W celu potwierdzenia wpisanych danych i złożenia zamówienia należy wcisnąć przycisk „Płacę”.

 9. Klient kupując towar w Sklepie każdorazowo dokonuje płatności w formie elektronicznej realizowanej przez agenta rozliczeniowego (PayU). Nie jest możliwe dokonywanie płatności w innej formie, w szczególności przelewem tradycyjnym, za pobraniem u kuriera realizującego dostawę towaru do Klienta lub za pomocą innego agenta rozliczeniowego niż wskazany przez sprzedawcę.

 10. Klient dokonując zakupu wybranego towaru z wykorzystaniem płatności elektronicznej realizowanej przez agenta rozliczeniowego (PayU) zawiera umowę sprzedaży zamawianego towaru z chwilą dokonania płatności za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.

 11. Wybór opcji płatności za towar za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego wiąże się z koniecznością poniesienia nie wchodzącej w skład ceny świadczenia opłaty lub prowizji według cennika Agenta Rozliczeniowego.

 12. Po akceptacji zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem danych dotyczących szczegółów dokonywanego zamówienia lub dokonanej rezerwacji.

IV. [Sposób porozumiewania się z Klientem oraz dane kontaktowe umożliwiające kontakt Klientów z JELLINEK Agencja Interaktywna] 

 1. Dla celów wynikających lub związanych z umowami, transakcjami i innymi relacjami biznesowymi, zawieranymi przez JELLINEK Agencja Interaktywna za pośrednictwem Sklepu, JELLINEK Agencja Interaktywna posługuje się w szczególności (nie wyłącznie) przedstawionymi poniżej adresami e-mail:
  1. [napisz@trzyfilarybiznesu.pl]
  2. [biuro@jellinek.pl]
 2. Dla celów zapewnienia szybkiego i efektywnego kontaktu Klientów ze JELLINEK Agencja Interaktywna dostępne są również następujące numery telefonów:a. [+48 22 850 67 27]b. [503 123 124]
  1. [+48 22 850 67 27]
  2. [503 123 124]

V. [Główne cechy świadczenia JELLINEK Agencja Interaktywna]

 1. JELLINEK Agencja Interaktywna prowadzi sprzedaż towarów nowych – drukowanych egzemplarzy książki „Trzy filary biznesu w Internecie”, której treść została opisana na stronie internetowej [trzyfilarybiznesu.pl].
   
 2. JELLINEK Agencja Interaktywna zobowiązana jest do sprzedaży towarów, które są wolne od wad.

VI. [Przesyłki / Dostawy]

 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są podawane i należne obok ceny za towar. Informacja o koszcie dostawy jest każdorazowo dostępna w Sklepie i jest widoczna zarówno przed zainicjowaniem procesu dokonywania zamówienia lub rezerwacji danego towaru, jak i w jego trakcie.

 3. Przesyłki są realizowane przez podmioty, zajmujące się profesjonalnie świadczeniem usług kurierskich lub transportowych.

 4. W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Sklepu wysyłki zakupionych towarów są realizowane w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 5. Informacja o stanie realizacji zamówienia dostępna jest przy wykorzystaniu sposobów komunikacji wskazanych w pkt IV niniejszego Regulaminu.

 6. JELLINEK Agencja Interaktywna nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. podanie błędnych lub nieprawidłowych danych adresowych), który ponosi wszelkie skutki swoich działań i zaniechań w tym zakresie.

VII. [Dane osobowe]

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
  • Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  • Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
  • Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  • Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  • Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 5. Podmiotom wskazanym w pkt. 4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

 6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

 8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail : bądź listownie na adres

VIII. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. JELLINEK Agencja Interaktywna ponosi odpowiedzialność za wady towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 2. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi Klient może składać telefonicznie pod numerem telefonu: [+48 22 850 67 27; 503 123 124], za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@jellinek.pl] lub na adres firmy [JELLINEK Ryszard Jellinek, ul. Jaktorowska 8/36, 01-202 Warszawa].

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

IX. [Odstąpienie od umowy]

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej z JELLINEK Agencja Interaktywna bez podania przyczyn składając oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy przez konsumentów oraz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdują się w załącznikach do niniejszego regulaminu.

X. [Prawa autorskie/własność intelektualna]

 1. Nikt nie ma prawa korzystać w jakichkolwiek sposób z jakichkolwiek materiałów, ilustracji, zdjęć, opisów, układu strony, zamieszczonych w Sklepie pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

XI. [Postanowienia dodatkowe]

 1. W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu, JELLINEK Agencja Interaktywna wysyła do Klienta informację wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta zawarte na trwałym nośniku danych wraz z rachunkiem nie później niż w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.

 2. Użytkownik otrzymuje ponadto e - mail z informacją o wysyłce zakupionych towarów.

 3. Wszelkie umowy zawierane są w języku polskim. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.

XII. [Wymagania dla sprzętu komputerowego i oprogramowania Klientów]

 1. Do poprawnego wyświetlania sklepu internetowego potrzebna jest jedna z przodujących i aktualizowanych przeglądarek internetowych  

XIII. [Postanowienia końcowe]

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub umowy zostanie uznane za nieskuteczne lub nieważne, nie oznacza to nieważności lub nieskuteczności całego Regulaminu lub umowy.

 2. Zapisy nieskuteczne lub nieważne należy zastąpić postanowieniami skutecznymi lub ważnymi, odpowiadającymi właściwości zobowiązań stron.

 3. JELLINEK Agencja Interaktywna zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie z ważnych przyczyn. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez JELLINEK Agencja Interaktywna, co nie dotyczy złożonych przed dokonaniem zmiany Regulaminu zamówień i umów będących w trakcie realizacji. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej Sklepu. Wyłącznie po akceptacji aktualnej
  wersji Regulaminu będzie miał możliwość skorzystania z zakupów na za pośrednictwem Sklepu

 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.


Warszawa, dnia 4 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pod o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:

 1. pod numerem telefonu: [+48 22 850 67 27; 503 123 124],
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@jellinek.pl]
 3. pisemnie pod adresem firmy [JELLINEK Ryszard Jellinek, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa].

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres JELLINEK Ryszard Jellinek, ul. Grzybowska 37A, 00855 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JELLINEK Ryszard Jellinek, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa, NIP 5251338561, REGON 140739060, JELLINEK Ryszard Jellinek, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
Powrót na stronę główną